บัตรกดเงินสดธนชาต

บัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH CARD

thanachart-flash-card 1


โปรโมชั่น บัตรกดเงินสดธนชาต

สมัครวันนี้  FLASH Card ตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด

ขอแนะนำลูกค้าติดต่อผ่าน Call Center หรือ ธ.ธนชาต ทุกสาขา

 

สมัครฟรี  ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี

 • เลือกได้  การชำระคืนขั้นต่ำเพียง 3% หรือขั้นต่ำ 500 บาท
 • เบิกถอนเงินสดได้จากเครื่อง ATM ทั่วโลก  ตลอด 24 ชั่วโมง
 • การทำรายการเบิกถอนเงินสด ผ่านบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาตFLASH  จะได้รับการสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัล
 • การทำรายการผ่านบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH  ทุกรายการในประเทศ หรือต่างประเทศ ได้รับคะแนนสะสมเพิ่ม
 • คะแนนสะสมจะมีอายุ 5 ปีนับตั้งแต่วันที่มีการสรุปยอดบัญชีแต่ละรอบ
 • คะแนนขั้นต่ำสำหรับการแลกคะแนนสะสมแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 500 คะแนน และลูกค้า ต้องมีสถานะปกติเท่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

พนักงานประจำ

 • เป็นผู้มีรายได้ต่อเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงานอย่างน้อย 4 เดือนขึ้นไป (อายุงานรวม 1 ปีขึ้นไปในสายงานเดียวกัน)
 • เป็นพนักงานประจำ ที่รับเงินเดือนผ่านระบบบัญชีเงินเดือน

เจ้าของกิจการ   (เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธนาคาร)

 • เป็นผู้มีรายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป (จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ธนาคาร)
 • เปิดดำเนินกิจการ  และจดทะเบียนการค้า  3 ปีขึ้นไป  (ต้องจดทะเบียน)

หมายเหตุ: เงื่อนไขสำคัญ**

 1. สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครวงเงินสดหมุนเวียนธนชาต FLASH Card ภายในวันที่ 30 ก.ย. 57 และได้รับการอนุมัติบัตรดังกล่าวภายใน 31 ต.ค. 57 เท่านั้น
 2. ยอดส่วนลดการชำระดอกเบี้ยจะคำนวณเป็นยอดเงินคืนเข้าบัญชีเงินกู้ให้กับท่านภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีที่ 2 โดยตรวจสอบได้จากใบแจ้งยอดบัญชีของท่าน
 3. ยอดกดเงินสดหรือยอดโอนเงินก้อนเข้าบัญชีจะคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยลดตันลดดอกปกติที่ 26-28% ต่อปี ตามเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ / วงเงินและเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 4. สงวนสิทธิ์มอบสิทธิ์ประโยชน์สำหรับลูกค้าที่คงสภาพบัญชีปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระเงิน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายโดยสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์จะต้องชำระเงินภายในวันที่ระบุใบแจ้งยอดบัตร ฯ และชำระไม่ต่ำกว่ายอดเงินขั้นต่ำที่กำหนดไว้
 5. การคำนวณยอดส่วนลดการชำระดอกเบี้ยจะคำนวณนับจากวันที่ลูกค้ากดเงินสด หรือ โอนเงินก้อนเข้าบัญชีจนถึงวันที่สรุปรอบบัญชีแต่ละรายนาน 2 รอบบัญชีซึ่งจำนวนวันที่ได้รับยอดส่วนลดการชำระดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับวันสรุปรอบบัญชีของลูกค้าแต่ละรายเป็นสำคัญ ทั้งนี้ธนาคารฯสงวนสิทธิ์ ในการคำนวณยอดส่วนลดการชำระดอกเบี้ยสิ้นสุดภายใน 2 รอบบัญชีแรกเท่านั้น
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เพิกถอนหรือเรียกคืนยอดส่วนลดการชำระดอกเบี้ยทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์สมัครร่วมรายการ ฯ โดยทุจริต ฉ้อฉล หรือ ผิดวัตถุประสงค์การให้ให้สินเชื่อฯ เพื่อการบริโภคให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ทั้งนี้ ถือเป็นดุลพินิจและเด็ดขาดของธนาคาร ฯ ที่อาจไม่ให้หรือตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้าได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์มอบส่วนลดการชำระดอกเบี้ยคืนให้แก่ลูกค้าที่มีชื่อ-สกุล ตามบัตรประจำตัวประชาชนตรงกับที่ระบุบนบัตรสินเชื่อบุคคล FLASH Card เท่านั้น
 8. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า