Blog

บัตรกดเงินสดไทยพาณิชย์ Speedy Cash

บัตรกดเงินสด ธนาคารไทยพาณิชย์  Speedy Cash

เป็นวงเงินใช้ยามฉุกเฉิน ไม่จำกัดวัตถุประสงค์ลูกค้า ไม่ต้องมีสินทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน

  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท
  • ฟรี..ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ
  • ฟรี..ค่าธรรมเนียมการกดเงินสด  ไม่ใช้วงเงิน ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
  • กดเงินสดได้ที่เครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ และ ATM Pool ทั่วประเทศ ตลอด 24ชั่วโมง
  • เลือกชำระแบบเต็มจำนวน หรือชำระคืนแบบขั้นต่ำ 5% หรืออย่างน้อย 500บาท
  • ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอออกบัตรใหม่
  • สะดวกสบายกับหลากหลายช่องทางการชำระเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร

พนักงานประจำ
เป็นผู้มีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป
อายุงานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
เจ้าของกิจการ  เป็นผู้มีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
ดำเนินกิจการ และจดทะเบียนการค้า 1 ปี ขึ้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

อัตราดอกเบี้ย/และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ไม่เกิน 28% ต่อปี แบ่งตามกลุ่มอาชีพ และวงเงินอนุมัติ

วงเงินอนุมัติ                          พนักงานประจำ

>= 250,000                        25 %

100,000 – 249,999           25 %

50,000 – 90,999               26.5 %

30,000 – 49,999                28 %

< 30,000                              28 %

หมายเหตุ: เจ้าของกิจการ อัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี ทุกวงเงินอนุมัติ

สะดวกสบายกับหลากหลายช่องทางชำระเงิน

ชำระโดยหักบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ชำระผ่านเครื่อง ATM ธนาคารไทยพาณิชย์
ชำระผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์
ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (www.scbeasy.com)
ชำระผ่านเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM)
ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ชำระผ่านธนาคารออมสิน
ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์
ชำระผ่านร้าน TOT shop
ชำระผ่านศูนย์บริการ AIS และ เทเลวิส
ชำระผ่านเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสทุกสาขา