สินเชื่อบุคคลเกียรตินาคิน

KK Personal Loan สินเชื่อส่วนบุคคลเกียรตินาคิน

 • รับเงินทันที ภายใน 1 วันทำการ (หลังพิจรณาอนุมัติ)
 • สะดวก ไม่ต้องมีบุคคล หรือสินทรัพย์ ค้ำประกัน
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท หรือสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก
 • ผ่อนระยะยาว นานสูงสุด 60 เดือน
 • อนุมัติไม่ยาก

KKPersonalloan3

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดา อายุ 20-59 ปี สัญชาติไทย
 • มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน 20,000 บาทขุึ้นไป
 • อายุงานปัจจุบัน 4 เดือนขึ้นไป และผ่านการทดลองงาน

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • บุคคลธรรมดา อายุ 20-64 ปี สัญชาติไทย
 • มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป (เดินบัญชี 300,000/เดือน ขึ้นไป)
 • ประกอบธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี

ผู้สมัครต้องมีที่อยู่อาศัย และมีหมายเลขโทรศัพย์ที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการพิจรณา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำหรับโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี (หรือบัญชีกระแสรายวัน)
 • สำเนาบัญชีเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน (กรณีมีรายได้อื่น ๆ ย้อนหลัง 6 เดือน)

เอกสารประกอบการพิจรณาสำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน/สำเนาทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน
 • เอกสารแสดงรายได้อื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจรณา

อัตราดอกเบี้ย

รายได้ต่อเดือนพนักงานเงินเดือน

20,000-29,999 =27.99%

30,000-49,000 =24.99%-26.99%

50,000-69,999 =22.99%-24.99%

70,000-99,999 =17.99%-19.99%

100,000-249,999 =15.99%-17.99%

มากกว่า 250,000 =13.99%-15.99%

อัตราดอกเบี้ยสำหรับเจ้าของกิจการ

30,000-49,999  =27.99%

50,000-69,999  =26.99%-27.99%

70,000-99,999  =23.99%-26.99%

100,000 ขึ้นไป   =23.99%-26.99%